HDL 50-A

頻率響應: 40 Hz ÷ 20000 Hz
最大音壓@1M: 140 dB
水平覆蓋角度:90°
垂直覆蓋角度:10°

壓縮驅動器:2 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
低音單體:2 x 12'' neo, 3.0'' v.c
中音單體:4 x 6.0'' neo, 3.0'' v.c

總工率: 4400瓦最大功率, 2200瓦RMS
高頻: 1100瓦最大功率, 550瓦RMS
中頻: 1100瓦最大功率, 550瓦RMS
低頻: 2200瓦最大功率, 1100瓦RMS
冷卻: 對流

輸入信號:平衡/不平衡
輸入輸出接頭:XLR, RDNet Ethercon
輸入敏感度:+4 dBu

尺寸:H 366 mm / W 1171 mm / D 502 mm / 56 kg