HDL 30-A

頻率響應: 50 Hz ÷ 20000 Hz
最大音壓@1M: 137 dB
水平覆蓋角度:100°
垂直覆蓋角度:15°

壓縮驅動器:1.4'' neo, 4.0'' v.c
低音單體:2 x 10'' neo, 2.5'' v.c

總工率: 2200瓦最大功率, 1100瓦RMS
高頻: 600瓦最大功率, 300瓦RMS
低頻: 1600瓦最大功率, 800瓦RMS
冷卻: 強制

輸入信號:平衡/不平衡
輸入輸出接頭:XLR, RDNet Ethercon
輸入敏感度:+4 dBu

尺寸:H 293 mm / W 705 mm / D 502 mm / 25 kg